کمپکتور
ایستگاه انتقالایستگاه انتقال
  • انواع مخزن

    آیا برای نگهداری و حمل موادی همچون پسماند فضاهای سبز و پسماندهای ساختمانی، لجن تصفیه خانه ها، پسماندهای حجیم، فضولات حیوانی و ... به مخازنی بزرگ و بادوام نیاز دارید؟

    ما بر اساس نوع و حجم موادی که باید نگهداری و حمل کنید، از انواع بسیار متنوع مخازن موجود، مناسبترین را به شما معرفی و برایتان تهیه می کنیم.

 

 
xhamster